Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 1: Stara Wie? k. Bychawy.
Obraz 1: Stara Wie? k. Bychawy.

Rok 1937 - grupa uczniw miejscowej szko?y wraz z nauczycielem.
Druga dziewczynka od prawej to Ma?ka Rozenszer a trzecia - Mirjam Zalc.

Stara Wie? w 1827r liczy?a 74 domy, w ktrych mieszka?y 63 rodziny ch?opskie, 8 rodzin szlachty za?ciankowej i 3 rodziny ?ydowskie zajmuj?ce si? drobnym handlem.
W sierpniu 1926r.wybrano 43 osobowy sk?ad Ochotniczej Stra?y Po?arnej pod zarz?dem Wojciecha Mroza. W?rd cz?onkw by?o dwch ?ydw: Berek Zylber i Szmul Diament.
Nie wszystkie nazwiska ?ydw Starej Wsi by?y znane og?owi mieszka?cw wsi. Nazewnictwo miejscowe rodzin ?ydowskich pochodzi?o od imienia ojca rodziny np. Sana Zylber we wsi by? znany jako Sana, jego ?ona Sanowa a synowie-Berek Sanw i Wolf Sanw. Sana by? szewcem, synowie za? handlowali byd?em. Matka handlowa?a drobiem i nabia?em oraz zajmowa?a si? handlem obno?nym pasmanteri?. Mieszkali w domu wynaj?tym od Jzefa Marczaka. Oprcz nich przed wojn? w Starej Wsi mieszkali m.in.: Hersz Korn z ?on?-imi? nieznane, synowie Mosze i Major, crki Hana i Rywka. Ojciec rodziny i synowie trudnili si? szewstwem i handlem byd?a. Mieszkali we w?asnym domu.

  • Herszek nazwisko nieznane, ?ona Hana. By? szewcem, mieszkali w izbie wynaj?tej od Jana Rakusia.
  • Godel Zalc, imi? ?ony nieznane, crka Mirjam zwana w szkole Mariank?. Ojciec handlowa? byd?em i owocami. Posiada? w?asny dom i budynek gospodarczy. ?ydzi zbierali si? w jego domu na modlitwy.
  • Chemja - nazwisko nieznane, ?ona, synowie Motek i Szyja. Ojciec rodziny skupowa? surowe skry r?nych zwierz?t a syn Motek handlowa? byd?em. Mieszkali we w?asnym domu.
  • Herszek - nazwisko nieznane, ?ona, synowie-Chaim i Nuchym, crki-Bajla i Gitla. Ojciec i najstarszy syn Chaim byli szewcami.
  • Rozenszer - imi? nieznane, syn Zelik i crka Ma?ka. Posiadali w?asne gospodarstwo rolne


W Starej Wsi mieszka?o przed II wojn? ?wiatow? 10 rodzin ?ydowskich. Szmul Diament wyjecha? w roku 1934 do Bychawy. W 1938r rodzina Rozenszer sprzeda?a dom i gospodarstwo i wyjecha?a do ??kiewki . Jojna-nazwisko nieznane-wyjecha? w 1939r .na wschd wraz z cofaj?c? si? Armi? Radzieck?.
W e wrze?niu 1940r przywieziono do Starej Wsi sze?? rodzin ?ydowskich w liczbie 25 osb i zakwaterowano ich w domach miejscowych ?ydw. Ka?da osoba przywioz?a tylko niewielki tobo?ek, w zwi?zku z tym byli wspierani ?ywno?ciowo przez gospodarzy mieszkaj?cych w pobli?u ich zakwaterowania. W marcu 1941r ?andarm niemiecki z Wysokiego nazwiskiem Maks przeje?d?aj?c przez Star? Wie? zatrzyma? si? przed domem Zalc Godla , z ktrego wyp?dzi? dwch m?odych ?ydw z rodziny wysiedlonej i bez ?adnych powodw zastrzeli? ich na miejscu. Chaim syn Herszka zosta? rozstrzelany przez hitlerowcw w Zakrzewie. Rozstrzeliwano tam ?ydw na cmentarzu wojennym z 1-szej wojny ?wiatowej. Z?apanych trzech ukrywaj?cych si? ?ydw rozstrzelali Niemcy w starowiejskim lesie odleg?ym o 2,5 km od Starej Wsi, do zakopywania ofiar przymuszono gajowego. P?n? jesieni? 1941r przyjecha?a do Starej Wsi ?andarmeria niemiecka i wyp?dzi?a wszystkich ?ydw z domw. Uformowano kolumn?, ktra wolnym krokiem pod eskort? ?andarmerii pomaszerowa?a do getta w ??kiewce. Wi?kszo?? ?ydw z getta w ??kiewce zosta?a wywieziona w 1942r do obozu zag?ady w Sobiborze.

Ten skrt historii ?ydw w Starej Wsi umie?ci? w swej prywatnej, nie publikowanej kronice Tadeusz Chrzanowski, mieszkaniec tej wsi, aby uchroni? ich dzieje od zapomnienia , sk?adaj?c zarazem ho?d pomordowanym. Powy?sze materia?y przekaza? Fundacji PKT.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa