Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj286
W tym miesi?cu4976
Wszystkie455128

Anna Smyczy?ska

Dom Anny Smyczy?skiej

Obecnie Zbjna Gra nale?y do Rado?ci w dzielnicy Wawer, miasta Warszawy. Na tym terenie na pocz?tku XX wieku powsta?o wiele domw letniskowych. W?rd mieszka?cw Zbjnej Gry byli rwnie? obywatele polscy narodowo?ci ?ydowskiej, o czym przypominaj? pozosta?o?ci po za?o?onym tu w tym czasie cmentarzu ?ydowskim. Podczas II wojny ?wiatowej Niemcy sp?dzili ?ydw ze Zbjnej Gry i Rado?ci do getta w Falenicy, nast?pnie stamt?d w sierpniu 1942 r. deportowani zostali do obozu zag?ady w Treblince. Jednak na Zbjnej Grze w r?nych miejscach dalej ukrywali si? ?ydzi. Nie wszystkim uda?o si? dotrwa? do ko?ca wojny. W jednym z opuszczonych domw schroni?y si? dwie ?ydwki, jedna brunetka lat oko?o 30, druga niepe?nosprawna na wzku, du?o starsza. Mieszkaj?ca obok Polka przynosi?a im jedzenie. W dniu 2.02.1943 r przyjechali autem Niemcy i rozstrzelali obie ?ydwki. Mieszka?cy Zbjnej Gry zakopali ofiary obok tego domu. Zaraz po wojnie zosta?y ekshumowane.
W innym domu w Zbjnej Grze mieszka?a Anna Smyczy?ska z crk?. Pod koniec 1942 r. z obozu pracy w Mi?sku Mazowieckim uciek?a Miriam Perkal ze swym m?odszym bratem Mendlem. Po wielodniowej w?drwce dotarli do Warszawy, gdzie spotkali dzia?acza tajnej organizacji ?egota, ktry skierowa? ich do Anny Smyczy?skiej mieszkaj?cej w Zbjnej Grze. Anna Smyczy?ska i jej crka Teresa przechowywa?y ju? w swym domu dwch braci Bronsztein z Falenicy. Postanowi?y rwnie? udzieli? schronienia rodze?stwu Perkal. P?niej do ich domu przyby?o kolejnych sze?ciu ?ydw. ??cznie ukrywa?o si? dziesi?cioro ?ydw. Pewnego dnia do domu Smyczy?skich wpad?a policja granatowa i aresztowa?a czterech ?ydw. Po tym wydarzeniu dwch ukrywaj?cych si? ?ydw postanowi?o uda? si? do Warszawy. Pomimo niebezpiecze?stwa Anna pozwoli?a Perkalom i braciom Bronsztein pozosta? dalej w ukryciu, a? do lipca 1944 r. kiedy do Zbjnej Gry dotar?o wyzwolenie. Uczyni?a to nie oczekuj?c niczego w zamian. W 1994 r. Anna Smyczy?ska i jej crka Teresa otrzyma?y tytu? Sprawiedliwych w?rd Narodw ?wiata. W zaopatrywaniu ukrywaj?cych si? ?ydw pomaga?a siostra Anny mieszkaj?ca oko?o kilometr dalej. ?ywno?? dostarcza?a w koszyku jej 9-letnia crka, chodz?c ?cie?k? przez ??k?. W 2008 r. pokazywa?a ona t? tras? przemarszu oraz dom, dzi? ju? nieistniej?cy, w ktrym jej ciotka Anna Smyczy?ska uratowa?a ?ydw.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa