Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

W Zakrzwku odby?a si? uroczysto?? przy upami?tnionych przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa grobach ponad 20 obywateli polskich narodowo?ci ?ydowskiej zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich jesieni? 1942 r. Ofiary by?y mieszka?cami Zakrzwka ukrywaj?cymi si? w mie?cie przed deportacj? do getta w Kra?niku. W?adze Gminne, uczniowie oraz zaproszeni go?cie oddali ho?d pomordowanym.


W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Polski Jakub Beczek, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Wjt Gminy Zakrzwek Grzegorz Lemiecha, Proboszcz Parafii Zakrzwek Dariusz Zi?kowski, vice dyrektor Mariola Surma wraz z uczniami Zespo?u Szk? w Zakrzwku oraz Prezes Fundacji Zbigniew Nizi?ski. Po s?owie wst?pnym Wjta i przemwieniu Przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP odby?y si? modlitwy Rabina i Proboszcza. Uczniowie zaprezentowali okoliczno?ciowe wiersze, po czym wys?uchano relacji naocznego ?wiadka o zag?adzie spo?eczno?ci ?ydowskiej w Zakrzwku w 1942 r.

Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa