Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Publicznym Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w W?sewie odby?o si? spotkanie Zofii Kamionowskiej, cz?onka Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu i Zbigniewa Nizi?skiego z Fundacji Pami??, Ktra Trwa z uczniami i nauczycielami tej szko?y. Przedstawione zosta?y dzia?ania Fundacji dla upami?tnienia niemal zapomnianych ludzi i grobw oraz przybli?ono historie ratowania drugiego cz?owieka w czasie II wojny ?wiatowej.


Spotkanie prowadzi? dyrektor Szko?y Roman Malicki oraz ksi?dz Rafa? Figiel. Zbigniew Nizi?ski w pokazie multimedialnym zaprezentowa? akcje poszukiwawcze nieoznaczonych miejsc, w ktrych spoczywaj? ?ydzi zamordowani podczas Holocaustu, oraz ich p?niejsze upami?tnianie kamieniami Pami?ci przez Fundacj?. Podczas spotkania jedna z uczennic przedstawi?a utwory s?owno muzyczne o tematyce ?ydowskiej. Uczniowie zapoznali si? z histori? ?ycia Zofii Kamionowskiej, ktra w styczniu 1943 r. zosta?a uratowana z getta warszawskiego i do ko?ca wojny przechowana u polskiej rodziny w pobli?u W?sewa. Opowiadaj?c o swym ocaleniu, Pani Zofia powiedzia?a: Staram si? przekazywa? mi?o??, ktr? otrzyma?am.

Thumbnail Thumbnail

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa