Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 2: Hordzie?ka k. ?ukowa
Obraz 2: Hordzie?ka k. ?ukowa

1936r.- klasa III i IV szko?y powszechnej pierwszego stopnia w Hordzie?ce.

W drugim rz?dzie od do?u druga z lewej to Rywka Kopciarz a druga z prawej to jej siostra Ruchla.

Hordzie?ka- wie? na pn. -zach. skraju lasu Gu?owskiego, pierwsze wzmianki o wsi pochodz? z XV w. W wojnie obronnej 1939r stacjonowa?y tu oddzia?y Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie pod dowdztwem gen. Franciszka Kleeberga. W tym czasie w Hordzie?ce mieszka?o osiem rodzin ?ydowskich: Gedala, Gedanken, Kopciarz, Dawidowicz, Gerecht, Morel, Zajdenworn , Rejman. Srul Gedanken by? w?a?cicielem sklepu a Moszek Zajdenworn rolnikem. W pierwszym okresie wojny zosta?y zamordowane crki Kopciarzw - Ruchla i Rywka, bli?niaczki. Ruchla zosta?a zastrzelona przez hitlerowcw w Hordzie?ce a Rywka zamordowana w Korwinie. Korwin katownia za?o?ona przez Niemcw na terenie tartaku obok Hordzie?ki. Stacjonowa? tu oddzia? gestapo i ich ukrai?scy i litewscy pomocnicy pod dowdztwem gestapowca Imbeka. St?d wyruszali dokonuj?c wielu mordw w okolicznych miejscowo?ciach m.in. rozstrzelali 150 ?ydw w Krzywdzie we wrze?niu 1942r. i 96 ?ydw w Okrzei w pa?dzierniku 1942r.oraz 36 ?ydw w Woli Okrzejskiej. Zamordowali w Wojciechwce Zofi? i Stanis?awa Marciniakw wraz z pi?cioma ukrywaj?cymi si? u nich ?ydami. Wy?apywali i mordowali ?ydw wyskakuj?cych z poci?gw jad?cych do obozu zag?ady w Treblince. Z ich r?k zgin??y bohaterskie siostry Wi?niewskie z Karczmisk- Stanis?awa i Wiktoria za pomoc udzielan? ?ydom. Za taki sam zarzut zosta?y wraz z nimi wi?zione w Korwinie i rozstrzelane: Bronis?awa Ragan z Lasocina, Bronis?awa Mazurek ze Szczepa?ca, rodzina Jacakw z Przykwy Kolonii. Dla ludno?ci Hordzie?ki tak bliska obecno?? hitlerowskich mordercw by?a wielk? tragedi?, aresztowania i napady by?y cz?ste, a co noc mieszka?cy musieli podstawia? wozy do Korwina do dyspozycji oprawcw nie wiedz?c czy wrc? ?ywi. Jesieni? 1942r ?ydzi z Hordzie?ki zostali zabrani do getta w ?ukowie. Ocala? tylko Rubin Dawidowicz, przechowa? go w Hordzie?ce Wojciech Biadun. W 1968r.R.Dawidowicz wyjecha? do Izraela.
Powy?sze materia?y pochodz? z prywatnej kroniki Janiny Owczarskiej Kronika ko?cio?a w Hordzie?ce wpisana w histori? wsi oraz materia?w zebranych przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa