Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Klementowicach Fundacja Pami??, Ktra Trwa zainicjowa?a i przeprowadzi?a upami?tnienie oko?o 350 ?ydw zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich w czerwcu 1942 r. Na miejscu ich rozstrzelania i pochwku postawili?my kamie? Pami?ci, przy ktrym odby?a si? uroczysto?? z udzia?em m?odzie?y szkolnej, mieszka?cw Klementowic i okolic, przedstawicieli Ambasad, duchownych, lokalnych w?adz i zaproszonych go?ci.Wydarzenie w Klementowicach sw? obecno?ci? u?wietnili: Ruth Cohen Dar - Vice Ambasador Ambasady Izraela, Dru Alejandro - Przedstawiciel Ambasady Stanw Zjednoczonych Ameryki, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski , Ks. Biskup Mieczys?aw Cis?o, Waldemar Podsiad?y Sekretarz Wojewdzkiego Komitetu Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa w Lublinie, Micha? Sobelman Rzecznik Prasowy Ambasady Izraela, Zofia Kamionowska ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, Stanis?aw Wjcicki Wjt Gminy Kurw, Stanis?aw Go??biowski Wjt Gminy Ko?skowola, Miros?aw Pustelnik - Przewodnicz?cego Rady Gminy Ko?skowola, W?adys?aw Chabros Przewodnicz?cy Rady Gminy Kurw, Pawe? Krzywicki Pastor Ko?cio?a Chrze?cijan Baptystw w Pu?awach, Jaros?aw Bator Pastor Ko?cio?a Metodystw w Pu?awach, Zbigniew Fidut Proboszcz Parafii Klementowice, Wies?aw Cieszko Proboszcz Parafii Kurw, Zbigniew Turkowski Dyrektor Zespo?u Szk? Agrobiznesu w Klementowicach wraz z uczniami, dzieci ze Szko?y Podstawowej z Klementowic oraz Ochotnicza Stra? Po?arna. Ceremoni? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski, prezes Fundacji.
Uroczysto?? rozpocz?to od?piewaniem Hymnu Polski. Uczestnikw uroczysto?ci przywita? Wjt Kurowa Stanis?aw Wjcicki i wyg?osi? s?owo wst?pne. Przybli?y? histori? wydarze?, ktre si? tu rozegra?y 73 lata temu - To w?a?nie tu na stacj? kolejow? w Klementowicach w czerwcu 1942 r. Niemcy przywie?li kolej? z warszawskiego getta oko?o 400 m??czyzn, obywateli polskich pochodzenia ?ydowskiego, do pracy przy uk?adaniu toru kolejowego. Byli oni przetrzymywani w barakach na terenie Zespo?u Szk? Rolniczych w Klementowicach. Z powodu g?odu byli s?abi fizycznie i nie nadawali si? do pracy. Wyselekcjonowano wi?c oko?o 50 m?odych i sprawnych do pracy, natomiast pozosta?ych Niemcy postanowili zg?adzi?. Nakazano im wi?c wykopanie w?asnego grobu a kiedy nie byli w stanie tego zrobi?, mogi?? w sobot? wykopano kopark? pracuj?c? przy budowie torw. Nast?pnie rankiem w niedziel?, aby nie by?o ?wiadkw pracuj?cych na s?siednich polach, nad wykopany d? przyprowadzono ofiary i rozstrzeliwano. Dotychczas nie ustalono to?samo?ci ofiar tej zbrodni dokonanej przez funkcjonariuszy hitlerowskich Niemiec. Po ods?oni?ciu kamienia Pami?ci modlitwy ekumeniczne odprawili: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, ks. bp Mieczys?aw Cis?o - Biskup Archidiecezji Lubelskiej, Pawe? Krzywicki - pastor Ko?cio?a Chrze?cijan Baptystw w Pu?awach i Jaros?aw Bator - pastor Ko?cio?a Metodystw w Pu?awach.
Vice Ambasador Ambasady Izraela Ruth Cohen Dar powiedzia?a, ?e naszym obowi?zkiem jest zapewni?, aby z?o nie wrci?o. Nasz udzia? w tej uroczysto?ci jest dowodem, ?e to zapewniamy. Biskup Mieczys?aw Cis?o w swej przemowie zaapelowa? - Ka?da mogi?a dla kultury chrze?cija?skiej jest miejscem ?wi?tym i winni?my pami?? o nich. Przychod?my tu ze zniczem i kwiatkiem pami?ci. Aby?my dla ?wiata byli znakiem przyja?ni i braterstwa, ?eby nigdy wi?cej nie by?o wojny i bratobjczej walki. To nasza troska by z tych upami?tnionych miejsc rodzi?o si? nowe ?ycie naszych wzajemnych relacji. M?odzie? z Zespo?u Szk? Agrobiznesu zarecytowa?a wiersze okoliczno?ciowe o ofiarach wojny. Pod kamieniem Pami?ci z?o?ono wie?ce i wi?zanki kwiatw. Oddano ho?d pomordowanym. Upami?tnienie tego miejsca wspar? Harley Lippman, cz?onek Ameryka?skiej Komisji ds. Dziedzictwa Ameryka?skiego za Granic?, ktremu podczas Holocaustu zgin??o ponad 80 cz?onkw rodziny. Przy pracach nad upami?tnieniem tego miejsca dzia?ania Fundacji wsparli rwnie?- Urz?d Gminy Kurw i indywidualni darczy?cy.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa