Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj11
W tym miesi?cu4232
Wszystkie454384
Strona startowa

W Stasiwce ods?oni?to kamie? Pami?ci postawiony przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa przy grobie 18 ?ydw zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich w 1942 r. Na uroczysto?? przyby?a m?odzie? z Izraela oraz Gimnazjum z ?omaz, lokalne w?adze, mieszka?cy Stasiwki i okolic. Przypomniano tragiczne wydarzenia z 1942 r., wzniesiono ?piew i modlitwy by odda? ho?d, szacunek oraz zwrci? godno?? pomordowanym.

W uroczysto?ci wzi?li udzia?: 80 osobowa grupa ze szko?y z miejscowo?ci Gedera z Izraela wraz z Ocalon? Rut - ?wiadkiem historii; uczniowie Zespo?u Szk? w ?omazach wraz z Dyrektor Ann? Filipiuk i nauczycielami; sekretarz Urz?du Gminy ?omazy Marianna ?ojewska; przewodnicz?ca Rady Gminy ?omazy Ma?gorzata Derlukiewicz; ksi?dz proboszcz Parafii Huszcza Zdzis?aw Matejuk oraz licznie przybyli okoliczni mieszka?cy, w tym ?wiadkowie wydarze?. Uroczysto?? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski, prezes Fundacji. Po przywitaniu go?ci przez przewodnicz?c? Rady Gminy g?os zabra?a Rut mwi?c, ?e jej rodzina pochodzi?a z pobliskich miejscowo?ci. Pokaza?a zdj?cie cz?onkw rodziny, zgin?li oni w r?nych miejscach, m.in. w lesie Ha?y ko?o ?omaz oraz Treblince. Izraelska m?odzie? za?piewa?a pie?? i odmwi?a Kadisz. Proboszcz Zdzis?aw Matejuk zaintonowa? modlitw?. Uczniowie Gimnazjum z ?omaz zarecytowali wiersze. Od?piewano hymny Polski i Izraela. Jeden z mieszka?cw, ?wiadek mordu tych ?ydw, podzi?kowa? wszystkim za przybycie i upami?tnienie tej mogi?y. ?ydzi ci ukrywali si? w po?o?onej blisko lasu stodole. W wyniku niemieckiej ob?awy wszyscy zostali z?apani, rozebrani do naga i pojedynczo rozstrzeliwani. W?rd ofiar by?y oko?o 18 letnie dziewczyny oraz starsi, mo?liwe ca?e rodziny. Na rozkaz Niemcw so?tys Stasiwki wyznaczy? mieszka?cw do zakopania pomordowanych ?ydw w lesie.
Pod kamieniem Pami?ci z?o?ono kwiaty i zapalono znicze. Na koniec uroczysto?ci m?odzie? poda?a sobie r?ce na znak przyja?ni. Upami?tnienia dokonano dzi?ki pomocy okolicznych mieszka?cw i dofinansowaniu ze ?rodkw Stowarzyszenia ?ydowski Instytut Historyczny oraz indywidualnych darczy?cw, przyjaci? Jacka Parisera z Kalifornii.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa