Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Cichobrzu zosta?a uroczy?cie ods?oni?ta tablica Pami?ci postawiona przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa nad grobem oko?o 30 ?ydw zabitych przez Niemcw podczas Marszu ?mierci w grudniu 1939 r. Uczniowie z pi?ciu okolicznych Szk?, zaproszeni go?cie oraz mieszka?cy Cichobrza oddali ho?d pomordowanym.

Grb ofiar Fundacja ob?o?y?a kamieniami i wraz z mieszka?cami Cichobrza uporz?dkowali?my teren wok? niego.
W uroczysto?ci wzi?li udzia? : Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Biskup Mieczys?aw Cis?o cz?onek Konferencji Episkopatu Polski, Wjt Gminy Hrubieszw Jan Mo?odecki, proboszcz Parafii Cichobrz Daniel Pachla, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum Kozodawy, Gimnazjum Mircze, Szk? Podstawowych Mieniany, Szychowice i ?lipcze, Ko?o Gospody? Wiejskich oraz mieszka?cy Cichobrza. W s?owie wst?pnym Biskup Mieczys?aw Cis?o powiedzia?: Naszym chrze?cija?skim obowi?zkiem jest przypominanie, ?e tutaj ponie?li ?mier? m?cze?sk? nasi bracia ?ydzi, ktrych nie mo?emy zapomnie?. Proboszcz Daniel Pachla podzi?kowa? wszystkim za zaanga?owanie w dzia?ania ku czci pami?ci ludzi tutaj spoczywaj?cych. Doda?: Niech to miejsce przypomina nam dok?d prowadzi nienawi??, brak tolerancji i brak ?yczliwo?ci.
Uroczysto?? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski, prezes Fundacji, ktry przybli?y? histori? tragicznych wydarze? z grudnia 1939 r. Niemcy p?dzili z Che?ma, drog? na Hrubieszw oko?o 1800 ?ydw. Byli to m??czy?ni w wieku 16- 60 lat. Po drodze Niemcy ca?y czas strzelali do szeregw zabijaj?c tych co s?abli. Zanim dotarli do Hrubieszowa zabitych zosta?o kilkaset osb. W Hrubieszowie do??czono do kolumny kolejnych kilkuset ?ydw i wszystkich p?dzono przez Kozodawy i Cichobrz do strefy sowieckiej. Droga by?a b?otnista i nie nad??aj?cych za kolumn? dalej zabijano. Na drodze zosta?y cia?a zastrzelonych ?ydw. Na rozkaz Niemcw mieszka?cy Cichobrza zakopali obok drogi oko?o 30 ofiar. Na ca?ej trasie tego Marszu ?mierci, licz?cej oko?o 100 km, zgin??o ponad 1000 ?ydw.
Wjt Jan Mo?odecki powiedzia?: Ta tablica i to miejsce b?dzie zawsze przypomina? nam i nast?pnym pokoleniom o wielkiej tragedii narodu ?ydowskiego, ludzi ktrzy byli naszymi s?siadami. Niech pami?? o tych, ktrzy stracili ?ycie w czasie tego Marszu ?mierci, na drodze od Che?ma do granic dzisiejszej Rzeczpospolitej, b?dzie wiecznie ?ywa. Niech to miejsce ?wiadczy, ?e ?ycie ka?dego cz?owieka jest jednakowo wa?ne i niech b?dzie przestrog? dla nas i nast?pnych pokole?.
Uczniowie z Gimnazjum z Kozodaw zaprezentowali wzruszaj?ce wiersze i pie?ni o ?yciu i Zag?adzie ?ydw. Zaapelowali: Oby ju? nigdy wi?cej kwestia wiary czy narodowo?ci innych ludzi nie sta?a si? prawem do odbierania im ?ycia. Nie b?d?my oboj?tni na krzywd? drugiego cz?owieka, nawet je?li jest on dla nas obcy.
Rabin Michael Schudrich powiedzia?- Dzi? nie mamy takiej sytuacji jak 76 lata temu. To z?o nie zaczyna?o si? od komr gazowych ale od z?ych s?w. Ka?dy cz?owiek ma obowi?zek walczy? przeciw takim z?ym rzeczom. Jestem przekonany gdy us?ysza?em te wa?ne s?owa od m?odzie?y, ?e nie b?dzie wi?cej takiej tragedii.
Na koniec uroczysto?ci biskup Mieczys?aw Cis?o powiedzia?- Znakiem nadziei na przysz?o?? jest obecno?? tu uczniw okolicznych szk? i ten zaprezentowany program artystyczny, ktry ?wiadczy o niezwyk?ej kulturze duchowej tutejszych wsplnot szkolnych, m?odzie?y i pedagogw. Powinni?my tworzy? kultur? s?owa by nie raniono innych ludzi. S?owem mo?na tez zabi? drugiego cz?owieka. Dlatego gratuluj? tej kultury, ktra dzisiaj tutaj zosta?a zamanifestowana.
Upami?tnienia dokonano przy wsparciu Harleya Lippmana, cz?onka Ameryka?skiej Komisji d.s. Dziedzictwa Ameryka?skiego za Granic?, ktry podczas II wojny ?wiatowej straci? wielu cz?onkw rodziny.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa