Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 6: Rodzina Wolrech
Obraz 6: Rodzina Wolrech

Rodzina Wolrech. Cechwka k. Warszawy - ok. 1939 r.

Przed II wojn? ?wiatow? w Cechwce mieszka?o ok. 1000 ?ydw na ogln? liczb? 6000 mieszka?cw. Zajmowali sie g?wnie handlem, rzemios?em i drobn? produkcj?. W Cechwce by?a bo?nica, pochwki ?ydw odbywa?y si? w s?siednim Okuniewie.

Jedn? z rodzin w Cechwce by?a rodzina Wolrechw. Zajmowali si? m.in. szewstwem. Byli powi?zani z rodzin? Oksenhornw, z korzeniami w ?osicach. W?a?cicielem domu by? Jankiel Wolrech, a w?rd jego mieszka?cw byli Jakub Wolrech i Mala Wolrech. Jeszcze w styczniu 1940 r. dzieci Wolrechw szczepione by?y w Cechwce przeciw durowi brzusznemu. Pi??dziesi?t lat po II wojnie ?wiatowej w dawnym domu Wolrechw odnaleziono zapisan? r?cznie kartk? z danym dzieci:
Wulf Wolrech urodzony 28 pa?dziernika 1928 r.
Gitla Wolrech urodzona 7 marca 1931 r.
Zysla Wolrech urodzona 11 czerwca 1932 r.
Izaak Wolrech urodzony 19 kwietnia 1935 r.
Haja Wolrech urodzona 27 czerwca 1939 r.

Wi?kszo?? ?ydw z Cechwki zosta?a w 1942 r. zamordowana w obozie Zag?ady w Treblince.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa