Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa Napisali o nas
Visao Judaica - Listopad 2010 r. - Brazylia

t?umaczenie

HO?D ?YDOM CHE?MSKIM ZABITYM W MARSZU ?MIERCI

To by? zimny poranek 14 wrze?nia 2010 r., kiedy przyjecha?am do odleg?ego miejsca przy drodze do Bu?na, miejscowo?ci le??cej mi?dzy Che?mem i Hrubieszowem. G??boko poruszona i smutna, by?am tam w imieniu mojego ojca Dawida Lorbera Rolnika, ze wzgl?du na ods?oni?cie pomnika b?d?cego ho?dem dla 150 m??czyzn zabitych w tym miejscu przez nazistw podczas brutalnego che?mskiego Marszu ?mierci, ktry odby? si? 1 grudnia 1939 r.
Modli?am si? i b?aga?am Boga aby uczyni? mnie wystarczaj?co siln?, ?eby wkroczy? na t? sam? ziemi? na ktrej mj ojciec i inni m??czy?ni walczyli o swe ?ycie ponad 70 lat temu.
Ziemia ta sp?yn??a krwi? tak wielu. W tym odludnym miejscu kazano m??czyznom zatrzyma? si? a nast?pnie spo?rd nich 150 przeznaczono na ?mier?. Ostatnio grb zosta? odnaleziony przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa, dzia?aj?c? na rzecz utrwalenia wsplnych wspomnie? Polakw i ?ydw zamordowanych podczas II wojny ?wiatowej, a tak?e gromadz?c? relacje ?wiadkw. Po serdecznym u?cisku mojej przyjaci?ki a zarazem towarzyszki podr?y Marise Helene Horochovski, wysiad?am z samochodu w towarzystwie naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, aby ods?oni? pomnik i opowiedzie? przy pomocy t?umacza, o losie mojego ojca i o tym jak cudownie ocala? z tego strasznego Marszu.
W ceremonii uczestniczy?o oko?o 200 osb: lokalne w?adze, mieszka?cy s?siednich miejscowo?ci, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele Fundacji i trzech religii.
Zbigniew Nizi?ski- prezes Fundacji Pami??, Ktra Trwa rozpocz?? ceremoni? spogl?daj?c w niebo i prosz?c o modlitw? ku pami?ci niewinnych ofiar. Czes?aw Uszy?ski z Ko?cio?a Zielono?wi?tkowego w Bia?opolu wyg?osi? mow?, podobnie jak Waldemar Joniec- proboszcz Rzym.- Katolickiej parafii z Bu?na, ktry zwrci? uwag? na istnienie historycznej prawdy, ktra nie pozwala zapomnie?, ?e niewiele wi?cej jak p? wieku temu ?ydzi mieszkali i pracowali obok nas i przede wszystkim byli Polakami. Nast?pnie g?os zabra? Henryk Maruszewski- wjt Bia?opola, a potem Rabin Schudrich powiedzia? i? niemo?liwym jest odkrycie i wzniesienie pomnikw nad wszystkimi grobami masowymi ale naszym obowi?zkiem jest je odnale??- To jest kwestia sumienia- podkre?li?.
Nast?pnie nadesz?a moja pora aby przemawia? jako specjalny go?? i opowiedzie? histori? mojego ojca oraz ods?oni? pomnik z Rabinem Schudrichem po odmwieniu modlitwy. Pomnik Pami?ci jest tak naprawd? macew? wzniesion? by odda? ho?d cierpi?cym m??czyznom i zosta? ufundowany przez Harleya Lippmana, cz?onka Komisji ds. Ochrony Dziedzictwa Ameryka?skiego Za Granic?. Uczniowie lokalnej szko?y oraz Jzef Ciszewski odczytali okazjonalne wiersze. Pod koniec ceremonii zapalono znicze oraz po?o?ono kamienie na macewie nawi?zuj?c do ?ydowskiej tradycji. Niektrzy po?o?yli te? kwiaty.
Jestem pewna, ?e to by?a moja niebia?ska misja postawiona przede mn? do realizacji w momencie gdy Fundacja skontaktowa?a si? ze mn?, poszukuj?c mojego ojca. Przyj??am zaproszenie w jego imieniu poniewa? jestem przekonana, ?e on by?by tam aby odda? cze?? swoim znajomym, przyjacio?om i krewnym, ktrzy zostali zabici w tym pami?tnym Marszu ?mierci, tylko za to, ?e byli ?ydami.

Blima Lorber - dziennikarka i crka Ocalonego, zosta?a zaproszona na ceremoni? w Polsce. Opublikowano w Visao Judaica, Brazylia, Listopad 2010 r.


Skan oryginalnej gazety Visao.pdf
 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa