Polish (Poland)English (United Kingdom)

Visit Counter

Today13
This month4234
All days454386
Home Page Recorded History Images
Recorded History Images


There are no translations available.

W czasie okupacji hitlerowskiej w Jab?oniu stacjonowali Niemcy wraz z ukrai?skimi pomocnikami. Maj?tek Jab?o? wraz z pa?acem po wybuchu wojny zosta? przez Niemcw zabrany rodzinie Zamoyskich. Nowym zarz?dc? maj?tku Jab?o? zosta? Niemiec Herman Dunkel, ok. 50 lat. Mieszka?cy Jab?onia wspominaj?: Dunkel nie by? najgorszy dla ludno?ci, ktra pracowa?a u niego w maj?tku rolnym. Niew?tpliwie zale?a?o mu na sile roboczej i dlatego odnosi? si? wzgl?dnie do robotnikw.
Read more...


 
There are no translations available.

Obecnie Zbjna Gra nale?y do Rado?ci w dzielnicy Wawer, miasta Warszawy. Na tym terenie na pocz?tku XX wieku powsta?o wiele domw letniskowych. W?rd mieszka?cw Zbjnej Gry byli rwnie? obywatele polscy narodowo?ci ?ydowskiej, o czym przypominaj? pozosta?o?ci po za?o?onym tu w tym czasie cmentarzu ?ydowskim. Podczas II wojny ?wiatowej Niemcy sp?dzili ?ydw ze Zbjnej Gry i Rado?ci do getta w Falenicy, nast?pnie stamt?d w sierpniu 1942 r. deportowani zostali do obozu zag?ady w Treblince.
Read more...


 
Obraz 10: Zdzi?owice
There are no translations available.

W Zdzi?owicach, wed?ug spisu dokonanego w 1921 r., by?o 315 budynkw i mieszka?o 1938 osb, w tym 1902 katolikw i 33 ?ydw. Tu? przed wybuchem II wojny ?wiatowej w Zdzi?owicach ?y?o oko?o 100 ?ydw. Zajmowali si? drobnym rzemios?em, g?wnie szyciem i napraw? obuwia, handlem, posiadali ma?e sklepy.
Zachowa?o si? cz??? nazwisk rodzin ?ydowskich zamieszka?ych w Zdzi?owicach przed 1939 r.
Read more...


 
Obraz 9: Moniek Eichenblatt
There are no translations available.

W Modliborzycach w 1921 r. ?y?o ok. 1000 ?ydw co stanowi?o 50% og?u mieszka?cw. W czasie II wojny ?wiatowej hitlerowcy za?o?yli tu getto, w czerwcu 1942 r. przebywa?o w nim ok. 2200 ?ydw, w tym ponad 1000 ?ydw z Wiednia. Getto zlikwidowano w pa?dzierniku 1942, jego mieszka?cw deportowano do Kra?nika, a stamt?d 1.11.1942 r. do obozu zag?ady w Be??cu
Read more...


 
Obraz 8: Chasia Farbiarz - cz??? 2
There are no translations available.


Podczas likwidacji getta w Kosowie Lackim jesieni? 1942 r. ?ydw wywieziono do Treblinki, a w listopadzie 1942 r. hitlerowcy utworzyli tzw. getto szcz?tkowe. Rozg?aszali, ?e przybywaj?cy tam ?ydzi b?d? bezpiecznie pracowa?. Razem z innymi ?ydami dotar?a tam 10- letnia Chasia Farbiarz ze sw? babci? Chaw?. Gdy w 1943 r. Chawa umiera w Kosowie, Chasia ucieka z getta.
Read more...


 
Obraz 7: Chasia Farbiarz - cz??? 1
There are no translations available.


W czasie II wojny ?wiatowej w getcie w Stoczku W?growskim przebywa?o oko?o 2 tysi?ce ?ydw. Podczas likwidacji getta we wrze?niu 1942 r. hitlerowcy rozstrzelali ok. 200 ?ydw a pozosta?ych deportowali do obozu zag?ady w Treblince. Grupy ?ydw ze Stoczka zdo?a?y ukry? si? w okolicznych lasach i wioskach. W?rd ukrywaj?cych si? by?a Rywka Farbiarz ze sw? 10- letni? crk? Chasi?. Ukrywaj?cy si? podzieleni byli na ma?e ok. dziesi?cioosobowe grupy. Razem z Chasi? i jej mam? byli jej kuzyni z Warszawy; Srulik- lat ok.18 i Mojszele Farbiarz- lat ok.11, ktrzy przybyli do Stoczka w nadziei na prze?ycie.
Read more...


 
Obraz 6: Rodzina Wolrech
There are no translations available.


Przed II wojn? ?wiatow? w Cechwce mieszka?o ok. 1000 ?ydw na ogln? liczb? 6000 mieszka?cw. Zajmowali sie g?wnie handlem, rzemios?em i drobn? produkcj?. W Cechwce by?a bo?nica, pochwki ?ydw odbywa?y si? w s?siednim Okuniewie.

Jedn? z rodzin w Cechwce by?a rodzina Wolrechw. Zajmowali si? m.in. szewstwem.
Read more...


 
Picture 5: Moszek and Motek

The Survivors Moszek and Motek in liberated Warsaw 1945.

During the Nazi occupation, Moszek and Motek were hiding in the forests located near Janw Lubelski. Moszek Hamer (on the left) lost nearly all his family living in this area. His grandparents, Azriel and Szifra, were killed by the Nazis in Janw Lubelski. In autumn 1942 in Przymiarki, a group of Polish bandits executed 48 men of Jewish origin. One of the victims was Awrum, Moszeks father. In spring 1943, on Passover Eve, German soldiers murdered his mother Henele and his elder sister Mania. They were killed in the vicinity of Jarugi forest. Apart from Moszek, the only survivor of the family was his younger sister Nechama.
Motek Goldhecht (on the right) was born and brought up in Warsaw. In 1942 he fled the Warsaw ghetto. Afterwards, he secretly sailed to Annopol and headed towards Godziszow near Janow Lubelski. Having arrived in the village on foot, he visited his acquaintances from Warsaw- the Grosman family. Goldhechts closest relatives were probably killed in Treblinka. Escaping from extermination, Motek and other Jews fled into the local woods. Three of Moteks friends- Mosze, Tuvia and Chaim Grosmans- were executed in Przymiarki. The only survivor was their mother, Henele, who along with Motek took care of Moszek and Nechama Hamers. Many persecuted Jews in Godziszow village were supported by Maciej Gajur and Stanis?aw Pudlo. Many years later, following the request of Motek Goldhecht, Yad Vashem Institute in Jerusalem posthumously honored the two Poles as the Righteous Among the Nations of the World.

Read more...


 
Obraz 4: Stoczek W?growski
There are no translations available.


Julianna i Stanis?aw Postek mieszkali przed wojn? w Stoczku W?growskim. Mieli dziwi?cioro dzieci i prowadzili gospodarstwo rolne.Wg spisu z 1921r.w Stoczku W?gr.mieszka?o 1636 osb, w tym 1221 ?ydw. W czasie okupacji hitlerowskiej w utworzonym w Stoczku getcie przebywa?o ok.2000 ?ydw. We wrze?niu 1942r., podczas likwidacji getta rozstrzelano ok.200 ?ydw, a pozosta?ych wywieziono do Treblinki. W po?owie tego roku przyby?o do Postkw troje uciekinierw z getta warszawskiego.
Read more...


 
Obraz 3: Huta D?browa k.?elechowa
There are no translations available.


W?rd ?ydw szewcami byli Motek Auselender, Fajgenzwajg oraz Frydman. Kobia?kiewicz Chaim i Chaja mieli sklep konfekcyjny.Jankiel Rubel by? kowalem. Alfiszerowie prowadzili skup zbo?a, mieli piekarni? i sklep.By?o kilku rze?nikw, w tym Jankiel Holzman. Stolarzem by? Szymon Filkensztain. Idydia Bia?obroda z rodzin? mia? sklep galanteryjny. W?rod ?ydw pracuj?cych w hucie byli Teiblumowie, Szajnberg, Goldyn, Motek i Lejb Rutkiewicz.
Read more...


 

1936- classes III and IV from local primary school in Hordzie?ka.

In the second row below you can see Rywka Kopciach (second from the left) and her sister Ruchla (second from the right).

Hordzie?ka- the village on the south-west side of the Gu?owski forest. First mentions of the village date back to XV century. During the defensive war in 1939 the units of Independent Operational Group Polesie commanded by general Franciszek Kleeberg were stationed in the village. In the same time 8 Jewish families lived in Hordzie?ka: Gedala, Gedanken, Kopciarz, Dawidowicz, Gerecht, Morel, Zajdenworn, Rejman. Srul Gedanken owned a shop, Moszek Zajdenworn was a farmer. In the first period of the war twins Ruchla and Rywka Kopciarz were killed.Ruchla was shot by the Nazis in Hordzie?ka. Her sister was murdered in Korwin- the site of torments created by the Nazis in the sawmill are near Hordzie?ka. The Gestapo units were stationed there along with their Lithuanian and Ukrainian helpers commanded by Gestapo soldier Imbek. This was the place from which they set out to chase and kill Jews inhabiting local villages. In September 1942 the Nazis shot 150 Jews in Krzywda, 96 in Okrzeja (October 1942) and 36 in Wola Okrzejska. In Wojciechwka they murdered Zofia and Stanis?aw Marciniak along with 5 Jews hidden in the familys house. Germans used to catch and kill Jews who jumped out of the trains heading towards the extermination camp Treblinka. The Nazis also murdered brave sisters from Karczmiska- Stanis?awa and Wiktoria. They were punished for helping Jews. There were other people imprisoned in Korwin and shot for the same reason: Bronis?awa Ragan from Lasocin, Bronis?awa Mazurek from Szczepaniec , Jacak family from Przykwa Kolonia. The local community was intimidated and suffered a lot due to constant assaults and arrests. Every night people risked their lives , forced to help the Nazis against their will. In autumn 1942 Jews from Hordzie?ka were taken away to the ghetto in ?ukw. Only Rubin Dawidowicz managed to survive, hidden in Wojciech Biado?s house in Hordzie?ka. In 1968 Rubin Dawidowicz moved to Israel.
The above mentioned materials come from a private chronicle written by Janina Owczarska and the collection of The Lasting Memory Foundation.

Read more...


 
Picture 1: Stara Wie? near Bychawy

1937- a group of students from local school with their teacher.
Second girl from the right- Ma?ka Rozenszer, the one on Ma?kas right- Mirjam Zalc.

In 1827 Stara Wie? numbered 74 houses inhabited by 63 peasant families, 8 noble families and 3 families making a living from trading.
In August 1926 43 people were chosen for the Voluntary Fire Brigade managed by Wojciech Mrz. There were two Jews among the team members: Berek Zylber and Szmul Diament.
The names of Jews from Stara Wie? are only partly remembered by the local community. One of the inhabitants was Sana Zylbert, commonly known as Sana. He was a shoemaker. His sons traded in cattle, Sanas mother made a living from poultry and dairy products. The family lived in a rented house owned by Jzef Marczak. There were more Stara Wie? inhabitants of Jewish origin: Hersz Korn with his wife (name unknown), sons Mosze and Major, daughters Hana and Rywka. The father and his sons were shoemakers and traded in cattle. They lived in their own house.

  • Herszek-last name unknown, had a wife Hana. He was a shoemaker, lived in a room rented from Jan Raku?.
  • Godel Zalc- lived with his wife (name unknown) and a daughter Mirjam called Marianka. The father traded in cattle and fruits. He owned his own house and a farm building. Local Jews used to gather in his house for prayers.
  • Chemja- last name unknown, lived with his wife and sons- Motek and Szyja. Thefamily made a living from buying raw animal skins. Motek traded in cattle. The family lived in their own house.
  • Herszek- last name unknown, lived with his wife, sons- Chaim and Nuchym and daughters- Bajla and Gitla. The father and the oldest son Chaim were shoemakers.
  • Rozenszer- full name unknown, had a son Zelik and a daughter Ma?ka. They owned a house.


Before the Second World War Stara Wie? was inhabited by 10 Jewish families. Szmul Diament moved to Bychawa in 1934. In 1938 Rozenszer family sold their house along with their farm and moved to ??kiewka. Jojna (full name unknown) moved to the south along with the withdrawing Soviet Army in 1939. In September 1940 six Jewish families were brought to Stara Wie?. 25 people were accommodated in the houses belonging to local Jews. The families were supplied with food by local farmers.
In March 1941 a German military policeman Maks stopped by the house of Zalc Godel, threw out two young Jews and shot them immediately. Chaim- Herszeks son- was shot by the Nazis in Zakrzew , in military cemetery in which other Jews were also killed. The Nazis shot three Jews hiding in local forest and forced a forester to bury the bodies. In autumn 1941 German Military Police arrived in Stara Wie? and threw all Jews out of their houses. As a column they slowly walked towards the ghetto in ??kiewice. Most of the Jews from ??kiewice ghetto were taken away to extermination camp in Sobibr.

This brief history of Jews from Stara Wie? can be found in a private unpublished chronicle written by Tadeusz Chrzanowski- inhabitant of the village. He intended to prevent the history from oblivion and honor the victims. The above mentioned documents have been given to The Lasting Memory Foundation.

Read more...


 


Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa